dilluns, 4 de juliol de 2016

EXPLICACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L'IBI A FAMÍLIES NOMBROSESNOVES BONIFICACIONS IBI URBANA PER A FAMÍLIES NOMBROSES


Algú de vosaltres consideraria just que la família Ruiz-Mateos, per exemple,  tinguera una bonificació de l’IBI del 40% ?

El Ple de 10/11/2015 va aprovar la nova ordenança reguladora de l’IBI i de les bonificacions a aplicar. Es van estudiar diverses propostes, una basada en la renda (que es va desestimar per la complexitat a l’hora d’aplicar-la: declaració de la renda, capital en el banc, propietat de terres i altres vivendes, etc.) i l’altra, la que es va proposar per ser més simple i basar-se en el mateix principi que l’impost: el valor de la vivenda.

VALOR CADASTRAL VIVENDA HABITUAL
Família 5
Família +5
Fins a 60.000 €
40 %
50%
De 60.001 € a 100.000 €
20%
30%
Més de 100.000 €
10%
20%


L’ordenança vigent fins a eixe moment establia una bonificació del 40% per a totes les famílies nombroses de Guadassuar, independentment del valor de la vivenda i del nombre de fills (Ruiz-Mateos també)

L’impost de l’IBI urbà es basa en el valor cadastral de les vivendes, de manera que paga més impost qui té una vivenda amb major valor cadastral, ja que el seu patrimoni és major. I aquest és un principi que ningú discuteix.

L'Article 31.1 de la Constitució Espanyola estableix que:
" Tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la
 seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en
 els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast
 confiscatori  " .
 
També l' Article 3.1 de la Llei General Tributària :
" L'ordenació del sistema tributari es basa en la capacitat econòmica de les 
persones obligades a satisfer els tributs i en els principis de justícia , 
generalitat , igualtat , progressivitat , equitativa distribució de la càrrega 
tributària i no confiscatorietat. "
 
D’aquesta manera, per a la recaptació d’aquest impost s’aplica un coeficient 
al valor cadastral, de manera que una família que té una vivenda de 80.000 
euros paga el doble que una família que té una vivenda de 40.000 euros.  
A major patrimoni, major impost.
 
El govern municipal de Guadassuar ha considerat que a l’hora d’establir una
 bonificació o rebaixa a l’impost no es podia seguir el mateix criteri, ja que es
produïa l’efecte contrari al que pretén la Constitució Espanyola i la Llei General
 Tributària, en atorgar major benefici fiscal a les famílies amb major 
patrimoni, la qual cosa no pareix molt justa. No és el mateix gravar un
 impost que fer un descompte de l’impost. Així, amb el sistema anterior,
 una família amb una vivenda de valor cadastral de 80.000 euros obtenia 
el doble de bonificació (236,8 euros) que una de 40.000 euros de valor
cadastral (118,4 euros), qüestió que considerem contrària a l’esperit de la llei,
 que es basa en què les famílies amb major capacitat económica han de 
pagar més que les de menor capacitat econòmica. I la vivenda en si és un
 valor patrimonial, de major o menor valor, com es demostra al valor cadastral
 que té cada vivenda. Amb el sistema aprovat, similar al de molts d’altres
 ajuntaments (València de Joan Ribó), les bonificacions s’equilibren. No és just,
 i totalment  contrari a la proporcionalitat que exigeix la llei, que a major
 patrimoni major bonificació o rebaixa. 
 
Ara la bonificació d’una família amb una vivenda de 40.000 euros és la mateixa
 (118,4 euros) que una de 80.000 euros (118,4 euros).
 
Qüestió a banda, però no menys important, és la consideració de la bonificació, 
que es concedeix per ser titular de família nombrosa, no per tenir una casa 
de major o menor valor, ja que les despeses ocasionades per la família són
 les  mateixes, independentment de la casa que es tinga, però l’impacte 
sobre les rendes no és el mateix en una família amb patrimoni alt que en
 una de patrimoni  baix.
 
Finalment, cal afegir que a més d’equilibrar les bonificacions, també hem
 considerat augmentar en un 10% les bonificacions a famílies nombroses de
 més de 5 membres, que també suporten unes despeses majors que les de 
5 membres. Això també és important, i suposa una major ajuda a les famílies
 amb més fills.
 
Per totes aquestes raons, acompanyades dels pertinents estudis econòmics,
 informe favorable de la Secretaria-Intervenció i el consens dels grups polítics 
del govern municipal de Guadassuar es va prendre aquesta modificació de 
l’ordenança. Una decisió motivada i reflexionada que considerem més justa i
proporcional que l’anterior.
 
 I ara, segur que algú també pot dir: Per què una família amb tres fills té dret 
a bonificació i una  família amb un fill menys no té cap bonificació?

diumenge, 17 de maig de 2015

L'ESTALVI DE LA FACTURA DE LA LLUM DE GUADASSUAR ÉS GRÀCIES A COMPROMÍS

nota de premsa Publicada al diari LEVANTE el 14/04/2015Com a resposta a la nota de premsa de l’alcalde de Guadassuar en relació a la compra de leds,vull manifestar el següent:


L’estalvi en la factura de la llum, que ningú ha posat en dubte, és gràcies a Compromís, que va fer la proposta a l’alcalde el 2010, dins del segon Pla d'Inversió Local (Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local). Aquest Pla era fonamentalment per invertir en noves tecnologies, millora del medi ambient i la protecció social. En el bloc del regidor apareix la informació escrita que ací podem comprovar: (http://joanpuchol.blogspot.com.es/2010/01/lajuntament-aprova-noves-inversions.html)

En realitat el PP va aprovar amb els seus vots  (Ple de 29 de desembre de 2011) la proposta de canvi de l’enllumenat amb bombetes d’inducció magnètica, a les quals em vaig oposar de manera contundent en el Ple. Ací la meua intervenció:
ESMENA: de l’observació de la documentació es pregunta per a què s’ha fet una auditoria del consum energètic, per part de l’enginyer municipal, si després no se li fa cas, ja que la proposta no segueix les recomanacions de dit estudi. En segon lloc critica que la proposta es base en el canvi de bombetes d’inducció magnètica, ja que els dos grans fabricants mundials de bombetes (Philips i Osram) no les fabriquen, per alguna cosa déu ser, i no precisament perdre quota de mercat, sobretot perquè Philips té la patent. Continua afirmant que potser la resposta està en el que diuen els enginyers que ha consultat (aporta documentació) que declaren que aquestes bombetes no estan suficientment provades, i que només ha trobat ciutats de Mèxic on les han instal·lat. De fet parlen de com afectarà les persones exposades a les ondes magnètiques, o les interferències amb altres aparells electrònics i de la falta de lluminàries adequades o homologades a l’estat espanyol. A continuació observa que el pressupost elaborat a l’auditoria calcula una inversió total de 354.000 euros (amb manteniment), amb un període de retorn de la inversió  7,6 anys, mentre que la proposta que presenta el sr. Estruch  és de 200.000 euros anuals durant tretze anys, la qual cosa considera un disbarat, ja que suposa 2,6 milions d’euros. El sr. Estruch indica que cal sumar els 600.000 euros de consum elèctric que deu l’Ajuntament de Guadassuar a les empreses subministradores. El sr. Puchol (i la resta de regidors) se sorprenen que aquesta informació no se donara en la comissió informativa. No obstant això, el Sr. Puchol continua afirmant que està molt bé invertir per estalviar en consum energètic, però que la solució proposada pel Sr. Estruch és caríssima i una hipoteca per al poble, en lloc d’un estalvi. Finalment pregunta qui ha fet eixe estudi econòmic en què es basa la proposta presentada, si ha sigut una empresa “interessada” i si serà la que es quedarà la licitació.” (Esmena a l’acta de 29 de desembre de 2011 acceptada en Ple 31 de maig de 2012)

Si no és per la meua vehement intervenció ara no estaria Guadassuar en el 70% d’estalvi. No obstant això, que l’efecte siga positiu no significa que la contractació haja estat correcta des del punt de vista legal. La fi no justifica els mitjans.

Les raons que dóna l’alcalde de Guadassuar per afirmar que les leds oferides per Inelcom eren de major qualitat no tenen desperdici:eren de major qualitat perquè ho diu ell. Per a què vol un informe tècnic si ell això ho entén molt? La segona raó és que l’empresa està a Xàtiva. I la resta? Bé, la resta són de València, de Castelló o de Madrid (amb sucursal a València) De fet, vaig parlar amb les empreses en valencià sense cap problema. Per acabar de rematar diu que la resta oferia leds de Xina. Però, si a l’expedient només està l’oferta d’una empresa, com pot saber el que oferien la resta d’empreses? Es veu que a més d’entendre de leds d’alta tecnologia este home també té qualitat telepàtica. Un portent  de saviesa científica i paranormal. En tot cas, el menyspreu que manifesta l’alcalde de Guadassuar pels productes de les empreses competidores és directament proporcional a la seua ignorància. Les empreses deuen estar ara molt contentes amb ell.

De fet, a l’expedient consta que una de les empreses oferia leds de la marca Philips (poc sospitosa de ser de la Xina). També apareixen informes de dos empreses on adverteixen que per obtenir una bona eficiència energètica no es pot canviar solament la bombeta de VSAP per una de led, sense canviar la lluminària i altres adaptacions, ja que crea zona d’ombres o no aconsegueix una lluminositat equivalent (que és el que ha passat, clar). Dites afirmacions van avalades per estudis de la Universitat i el Ministeri.

En resum, la compra de leds per part de l’Ajuntament no compleix la llei de contractes de les administracions públiques, en adjudicar-se a una empresa sense demanar altres ofertes que podien ser millors (de fet, tres d’elles ho eren).

La idea de les leds va ser de Compromís, l’execució de la idea, incomplint la llei i sense estudis tècnics ni d’eficiència energètica (o siga, mal feta) és mèrit solament del PP.dimarts, 12 de maig de 2015

LES IL·LEGALITATS DEL PP DE GUADASSUAR EN ELS LEDS DE L'AMIC DE RUS

Aquest article ha estat publicat per diversos mitjans de comunicació digitals a internet: (RIBERAEXPRESS,   EL SEIS DOBLELA VEU, LEVANTE) Moltes gràcies per la vostra pluralitat.
                
 Las Provincias no han considerat que la informació puga interessar els seus lectors.

Llegiu i valoreu el treball, la investigació i la tenacitat per aconseguir la informació.UNA MICA DE LLUM SOBRE ELS LEDS DE GUADASSUAR


Davant la notícia apareguda als diferents mitjans d’informació el mes de novembre de 2014 sobre el suposat favoritisme (valorat en 30 milions d’euros) a l’empresa de Leds INELCOM, propietat d’un amic del president de la Diputació i alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, el regidor de Compromís, Joan V. Puchol, va demanar a l’Ajuntament de Guadassuar que se li donara l’informe tècnic sobre la compra de leds per part de l’Ajuntament de Guadassuar (compra de 2012) i a quina empresa se li havia adjudicat.
La informació es va demanar per escrit el 2 de desembre de 2014 i no se li va donar. En el Plenari de gener de 2015, el regidor, en precs i preguntes, insistí que havia demanat la informació i no se li havia donat. L’alcalde va constestar que se li donaria, però no ha complit. Per això, el 23 d’abril de 2015 va demanar  per escrit poder accedir i consultar l’expedient de la compra de leds. Finalment, passat el termini legal de cinc dies, el regidor es personà en l’Ajuntament el dia 4 de maig de 2015 i demanà poder consultar dit expedient, com havia sol·licitat, i per fi el va poder consultar.

De la consulta de la documentació de l’expedient va poder constatar:

1) el Secretari informava (informe de 21 d’agost de 2012) que el procediment administratiu adequat per a dit contracte era el negociat, que obliga a demanar un mínim de 3 pressupostos a tres empreses diferents.
Encara que a l’expedient apareix el nom i telèfons de cinc empreses a qui podia demanar pressupost, allí només apareix el proposat per l’empresa INELCOM. El regidor de Compromís ha consultat amb la resta d’empreses, que li han confirmat que l’Ajuntament de Guadassuar no els va demanar cap pressupost ni oferta. Primera il·legalitat.

2) A l’informe de Secretaria també es fa referència a l’article 153.1 de la Llei 30/2007 de Contractes del sector públic, de 30 d’octubre

que diu:

1. En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació , després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d'ells.

De l’examen de l’expedient es conclou que no hi ha cap informe tècnic que avale o justifique que es comprara un producte d’alta tecnologia com el led sense comparar les qualitats tècniques, garanties, durabilitat, característiques, etc. de totes les ofertades per la central de compres. Per tant, la decisió del govern del PP de Guadassuar és arbitrària, sense fonament. Els polítics entenen d’això? Segona il·legalitat.

La tercera il·legalitat ha estat negar durant tant de temps la documentació al regidor de Compromís, a la qual té dret. Clar que, difícilment podien aportar un document que no existia, el document tècnic que justificara l’elecció del producte ofertat per INELCOM. Podien haver constestat que no existia dit document. Però clar, ..... Transparència?

La quarta il·legalitat ja l’apuntaren els mitjans de comunicació, quan afirmaven que el 25 de setembre encara no estaven els esborranys dels contractes a Diputació, mentre el contracte a INELCOM figura el 26 de setembre. Conclou la premsa que es pogué alterar la data de la firma. De fet, l’Ajuntament de Guadassuar envia el 12 i el 14 de setembre factures proforma d’INELCOM a la Diputació de València.

Encara que no és una il·legalitat, però sí una prova de la manera d’actuar del govern del PP local, si mirem la comparativa de preus de leds que s’ofereix en la documentació de la Diputació de València, de les 5 empreses, hi ha 3 que ofereixen un preu més barat que INELCOM. Paga el poble.

Finalment, també crida l’atenció un apunt en l’expedient amb el bolígraf roig, que per experiència el regidor adjudica l’autoria al Secretari de l’Ajuntament, per ser habitual, on es pregunta com sabem el nombre concret d’unitats que fan falta (si no hi ha informe tècnic que ho assenyale).

En conclusió, i a la vista de les dades consultades, és evident que
1)Es va elegir esta empresa per favoritisme, sense cap competència ni transparència, ni igualtat d’oportunitats, amb discriminació a la resta, en no respectar el que estableix la Llei de contractes del sector públic.
2)Es van perjudicar els interessos de Guadassuar en triar una de les opcions més cares.
3) Aquesta manera d’actuar apunta cap a l’escàndol de corrupció que s’està investigant, com la premsa ha informat.


La factura de leds de Guadassuar és de 79.922,92 euros.

divendres, 27 de març de 2015

EN QUÈ S'HA GASTAT EL PP ELS NOSTRES DINERS?

Ací teniu el detall de les factures de la vergonya que el PP de Guadassuar no va pagar i que són l'origen del deute de l'Ajuntament de Guadassuar. Estos gastos estaven consignats al pressupost municipal, però el PP no els pagava i anava acumulant deute, fins arribar als vora nou milions d'euros. EL PP ha dit pel poble que en realitat ens deuen diners i que si ens els pagaren no tindríem deute. Si mireu les factures, voreu que no és veritat.
 

DEUTE PER ANYS
total deute anual
euros
factures


2001
53.455,78
1


2004
307.893,49
5
1.036.679,10

2006
676.187,57
12

2007
52.598,04
4
2004-2007
2008
1.353.984,50
12
5.481.137,95

2009
936.535,65
25

2010
1.712.461,10
234

2011
1.478.156,70
922
2007-2011


divendres, 20 de març de 2015

VOTACIONS A GUADACOOP

El 24 de març hi ha assamblea de Guadacoop. Algunes persones em pregunten sobre el vot als diferents candidats. Vull fer pública la meua opinió:

Jo crec que cal votar persones que suposen un canvi, perquè els que estan ja molts anys no poden aportar res diferent del que ja tenim. I el que tenim no ens agrada gens ni miqueta, especialment en l'agricultura i la taronja. Per això recomane que voteu el primer nom de cada càrrec.
Especial menció em mereix que una dona es presente. És un fet històric que no podem deixar escapar. Per ser tan valenta, mereix la nostra confiança.

 ACLARIMENT:
Pareix que aquesta opinió no s'ha entés bé, per això vull aclarir que quan dic que "el que tenim no ens agrada gens ni miqueta" es refereix a la situació de l'agricultura valenciana en general, a la situació de la taronja. En absolut fa referència a la nova direcció de Guadacoop, que gestiona la cooperativa fa poc de temps. Precisament esta nova direcció va nàixer com un desig de canvi pel descontent que hi havia. I el que he volgut expressar és que cal avançar en aquesta direcció i proposar persones que puguen aportar un a nova visió, noves idees i una renovada il·lusió en el futur de l'agricultura valenciana, i de Guadacoop en particular.

No és més que una opinió, no pretén per a res polititzar Guadacoop. De fet, no hi ha cap argument polític ni cap referència a cap partit polític.

dimarts, 3 de març de 2015

LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Després de llegir al BIM repartit pel poble el que diu el PP sobre l'economia local, la millor manera de descriure la situació econòmica de l'Ajuntament de Guadassuar és com ho fa la funcionària encarregada dels comptes municipals, la Secretària Interventora en el seu informe.


Informe de seguiment del Pla d’ajust de l’article 10 de l’Orde Ministerial d’1 d’octubre de 2012. (es pot comprovar complet a l'acta del Ple de 29 de gener de 2015, pàg. 12 i següents)1.- Información sobre ingresos.
Se observa una desviación muy negativa en relación con las cifras previstas por el plan de ajuste (-515.739,97€ y un -9,73.  Gran parte de las desviaciones tienen su origen en los capítulos 1 a 3.
Si bien se han aplicado sobre los capítulos 1 a 3 de ingresos la practica totalidad de las medidas propuestas por el plan de ajuste, éstas no han dado los resultados previstos.


2.- Información sobre gastos comparativa.

La ejecución del presupuesto de gastos, sin embargo, presenta igualmente un desarrollo desfavorable (mayor gasto de 131.530,06€ y un 2,89%).
  
7. Conclusiones
Los resultados de ejecución presupuestaria presentan una desviación negativa de 647.270,02€ respecto de las previsiones del plan de ajuste, cantidad que prácticamente coincide con la amortización anticipada realizada con carácter obligatorio.  Incluso se podría concluir, que excluyendo el efecto de esta amortización anticipada obligatoria, los resultados globales previstos por el plan de ajuste para 2014 se han cumplido.
Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones del párrafo anterior, esta importante desviación pone en peligro la viabilidad del plan de ajuste aprobado y requiere de la adopción de medidas correctoras con carácter inmediato, de manera que se garantice la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Guadassuar.
A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se celebre.
Guadassuar, a 26 de enero  de 2015.
La secretaria  interventora. María Jesús Dasi Dasi

Estabilitat pressupostària???????    En tota la boca!    MENTIDERS!!!!!

2015 any del canvi, toca arromangar-se.

MÓNICA OLTRA A UN PAS